Splošni pogoji nagradne igre

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI  NAGRADNE IGRE »OTVORITVENA NAGRADNA IGRA AGROSLOVEN – ODGOVORI IN SODELUJ« 

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »OTVORITVENA NAGRADNA IGRA AGROSLOVEN – ODGOVORI IN SODELUJ«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Agrosloven.    

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Agrosloven z.o.o., Trstenik 1c, 4204 Golnik, matična številka: 7293135000, davčna številka: SI73331333 (v nadaljevanju: organizator).

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 03.07.2024 do 02.08.2024. Žrebanje bo potekalo 02.08.2023 ob 20h v prostorih Agrosloven, z.o.o.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.agrosloven.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.
Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

S prijavo v nagradno igro se udeleženec strinja, da s strani organizatorja prejema novice in akcije katere bo prejemal preko e-pošte.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje z vpisom na spletni strani www.agrosloven.si, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: ime, priimek, telefonska številka, naslov bivanja in e-mail naslov ter odgovori na vprašanje “VPRAŠANJE: Če bi imel/-a čarobno palico in bi lahko rešil/-a katerokoli zdravstveno težavo imaš, kaj bi to bilo?”. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre, soglasje za obdelavo osebnih podatkov (takšno soglasje je obvezno za sodelovane v nagradni igri) v skladu z varstvom osebnih podatkov,  opredeljenih v teh splošnih pogojih in soglasje za tržne namene (neobvezno).

Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

Sodelovanje v nagradni igri je omejeno na enkrat za isto osebo.

Nagrade

Organizator bo podelil naslednje nagrade (19 izžrebancev):

Nagrade:

 • 3x Paket SmokyHUB vršički, 3x majica SmokyHUB, 3x BON v spletni trgovini v vrednosti 10 EUR
 • 7x SmokyHUB vršički, 7x BON v spletni trgovini v vrednosti 7 EUR
 • 9x Rizle SmokyHUB, 9x BON v spletni trgovini v vrednosti 5 EUR

Žrebanje nagrad

Vsi, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 03.07.2024 do 02.08.2024 do 19:00 z vpisom obrazca in odgovorom na vprašanje na spletni strani www.agrosloven.si bodo sodelovali v finalnem žrebanju za eno izmed nagrad.
Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih Agrosloven z.o.o., dne 02.08.2024 ob 19:00 uri. Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala komisija, sestavljena iz dveh članov vodstva podjetja Agrosloven z.o.o. pod nadzorom zunanje tretje osebe, ki ne bo sodelovala v nagradni igri. Izžrebala bo tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 1. odstavkom 8. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.
Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogojev teh Splošnih pravil ali določila veljavne zakonodaje bo izključen iz nagradne igre.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnika nagrade se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.smokyhub.com, prav tako pa se ga v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, katero je vpisal v obrazec ob prijavi na nagradno igro.

Prevzem nagrad

Prejemnik glavne nagrade prejme le-to osebno na sedežu organizatorja ali drugem prevzemnem mestu, ki ga določi organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/ telefonski klic/ epošta) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

V tem primeru se:

 • glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu z drugim odstavkom 6. točke.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu z drugim odstavkom 6. točke.
Prejemnik glavne nagrade mora organizatorju predložiti oziroma omogočiti vpogled v osebno izkaznico ali potni list na podlagi katerega izkaže svojo istovetnost.
Prejemnik nagrade nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh splošnih pogojih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali je zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.
Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. 

Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 1. odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.
Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti.
Glede na to, da vrednost nagrade presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2. 

Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, naslov in poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.
Udeleženec, ki bo soglašal z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja organizatorja in partnerja organizatorja na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, naslov elektronske pošte, hišni naslov) za namene neposrednega trženja: na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ga bo prejel udeleženec. Če se bodo osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, bo udeleženec o tem v naprej obveščen, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa bo udeleženec vsekakor zaprošen posebej, izrecno in informirano za privolitev. Osebni podatki udeleženca bodo prav tako uporabljeni za primer, če se bo želela analizirati in izboljšati učinkovitost spletnih storitev organizatorja in  partnerja organizatorja, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se osebni podatki udeleženca ne navedejo z imenom oziroma,  da se ne morejo povezati s konkretno osebo.
Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, gsm številka in davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca), podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja glavne nagrade.

Glede na to, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.
Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 3. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad.  V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.
Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani.
Osebni podatki nagrajenca iz 5. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.
Udeleženci oz. nagrajenec imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.
Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku:

https://agrosloven.si/agrosloven-politika-zasebnosti

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke (razen v primeru osebnih podatkov posredovanih za namen neposrednega trženja) obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajenca)
 • partner organizatorja.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na naslednje kontaktne podatke :

Organizatorja:

E-pošta: info@agrosloven.si
Agrosloven z.o.o.,
Trstenik 1c
Golnik, 4204, Slovenija

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Kontakt

Organizator:
Agrosloven z.o.o.
E-mail: info@agrosloven.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Razno

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
Organizator in ponudnik storitve ne odgovarjata za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • izpad omrežja izvajalca, izpad električne energije ali drugih tehničnih
 • motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo svetovnega spleta ali drugih storitev,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,
 • točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja.
Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.agrosloven.si.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.agrosloven.si

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.

Trstenik, 03.07.2024

Organizator nagradne igre
Agrosloven z.o.o.